Dla rodziców

List do rodziców z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi i ostatnim Komunikatem ZNP i FZZ informuję, że strajk pracowników szkoły rozpocznie się 8 kwietnia do odwołania. O rozwoju sytuacji lub ewentualnych zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

W związku z tym proszę Was Rodzice, abyście na czas od 8 kwietnia 2019 r.  zapewnili opiekę swoim dzieciom . Jeśli to nie będzie możliwe, szkoła będzie organizować opiekę dla uczniów najmłodszych z klas I – III, którym rodzice takiej opieki zapewnić nie mogą.
W dniu jutrzejszym (poniedziałek) dowozy do szkoły będą realizowane wg planu.

Oddział przedszkolny ma zajęcia bez zmian.

Rodziców uczniów klas 3 gimnazjalnych informuję, że jako dyrektor szkoły podjęłam działania, aby zorganizować pracę komisji tak, aby uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminów.

Solidaryzując się z moimi koleżankami i kolegami nauczycielami, proszę Państwa o zrozumienie tej trudnej dla całego środowiska sytuacji.

Alicja Duczmal

 

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  dla uzdolnionych uczniów  

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków na rok szkolny 2018/2019.

 Kto może ubiegać się o stypendium?

 Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w roku szkolnym 2018/2019 w wyniku klasyfikacji rocznej

osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:

 1) w szkole podstawowej w klasach IV-VI       -  5,60

 2) w szkole podstawowej w klasach VII-VIII, w klasach gimnazjalnych    – 5,30

 

 Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski  o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków do 30 lipca 2019 roku.

 

Kto może złożyć wniosek?

 Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków może złożyć:

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia

lub

- rodzice.

 W jakiej wysokości i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

 Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

Wysokość stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi:

1)  dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej     - 500,00 złotych

 2) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych

- 800,00 złotych.

 Kto przyznaje stypendium?

 - Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

- Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

 Nie będą rozpatrywane:

- wnioski niekompletne,

- wnioski złożone po terminie.

  Do pobrania:

  • Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wpierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
  • Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom.
  • Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 20.03.2019.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

Uchwała

 Komunikat dotyczący ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zgłaszanie szkody i dodatkowe informacje o ubezpieczeniu

Wniosek-nnw-szkolne

OWU TABELA USZCZERBKÓW

Oswiadczenie-nnw-szkolne

Telefony komórkowe, telewizja, Internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji i kontaktu z bliskimi osobami. To również przestrzeń, w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk tj.: łatwy dostęp do pornografii czy innych niebezpiecznych treści dotyczących przemocy, narkotyków,  hazardu czy propagowania niebezpiecznych ideologii. W ww. poradnikach znajduje się wiele praktycznych wskazówek jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami: „Bezpieczne technologie – poradnik dla rodziców i wychowawców” oraz „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wezwanie do działania”.

Bezpieczne technologie

Chrońmy dzieci przed pornobiznesem

 

 
509px-herb_polski-svg_