Komunikaty

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1) Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

- kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

- kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

- kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

2) Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

- do języka obcego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

 Informacje o ubezpieczeniu uczniów:

W załącznikach:

- szczegóły ubezpieczenia uczniów: AXA szczegoly

- wniosek o wypłatę świadczenia: AXA wniosek

Informacje dla każdego rodzica dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie rok szkolny 2016/ 2017

Informacja dla rodziców

 

Staraj się zawsze być pożytecznym,

lecz nigdy – niezastąpionym”

(M. Ebner- Eschenbach)

 

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły.

W dniu dzisiejszym kończę pracę na stanowisku dyrektora naszej szkoły. Był to okres ciekawy, przynoszący wiele zmian w polskiej oświacie i w naszej placówce. Serdecznie Państwu dziękuję za owocną współpracę, życzliwość oraz pomoc w realizowaniu różnych przedsięwzięć w szkole. Dzięki Waszej rodzicielskiej mądrości i woli współpracy ze szkołą udało nam się rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy związane z edukacją i wychowaniem naszych uczniów. Wasza pomoc i zaangażowanie były nieocenione w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych. Dziękuję Wam za okazywaną szkole pomoc finansową. Współpraca z Państwem wzbogaciła mnie w nowe doświadczenia i dała wiele radości oraz zadowolenia. Szczególnie cieszę się, że udało mi się wspólnie z wszystkimi pracownikami stworzyć szkołę bezpieczną oraz przyjazną dla tych, którzy się w niej uczą, pracują i ją odwiedzają.

Życzę Państwu zadowolenia ze swoich dzieci, poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku i sympatii

                                                                Aleksandra Krawczyk

(od 1978 r. nauczyciel matematyki,

                                                                                                  1986-1999 wicedyrektor

                                                                                                  1999- 2016 dyrektor)

 

 

 

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego

 We wtorek, 8 marca 2016 r. odbędą się zapisy do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej   w godz. 8.00 – 9.30 oraz  12.00 - 16.00 w gabinecie pedagoga.
Karta zapisu do oddziału przedszkolnego

WAŻNE!!!

KONTYNUACJA NAUKI W KLASIE I LUB II

w roku szkolnym 2016/2017

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy trzeciej.

załącznik 1 – kontynuacja nauki w klasie I

załacznik 2 – kontynuacja nauki w kl. II