Komunikaty

 Komunikat dotyczący ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Zgłaszanie szkody i dodatkowe informacje o ubezpieczeniu

Wniosek-nnw-szkolne

OWU TABELA USZCZERBKÓW

Oswiadczenie-nnw-szkolne

 

Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1) Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

- kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

- kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

- kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

2) Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

- do języka obcego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.