Regulamin świetlicy (kredkowej)

 Regulamin świetlicy (kredkowej)

 przy Szkole Podstawowej w Raszkowie na rok szkolny 2020/2021

  w okresie pandemii COVID-19

 § 1 Postanowienia ogólne

Świetlica stanowi integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Do świetlicy mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe.
 • Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy  jest  zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka na świetlicę jest praca  zawodowa obojga rodziców, bądź samotnie wychowujących rodziców( opiekunów).
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godz. 16,00.

§ 2 Cele i zadania

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki    wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2.   Do zadań świetlicy należy w szczególności:

- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej

- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

- organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

 

§ 3   Organizacja pracy w świetlicy

1.  Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6: 30 do 7:40 oraz od 11:30 do16:00

2.   Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

3.   Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń  składanych przez rodziców (opiekunów)

4.  Zapisy do świetlicy odbywają się do 7 września bieżącego roku szkolnego.

5.  W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe i rekreacyjne.

 

§ 4    Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy:

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed wejściem do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Przy wejściu do świetlicy umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Podaje go nauczyciel.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Rodzic zapewnia dziecku własne napoje.

 

  1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej  ma prawo do:

- opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej

-  pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych

-  pomocy w nauce

- życzliwego i podmiotowego traktowania

 

2.Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do:

- zgłoszenia się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

- posiadanie i korzystanie z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

-  uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

- przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w „Kontrakcie świetlicy”

- respektowania poleceń nauczyciela

- przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne   do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane   w plecaku, Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone  miejsce w świetlicy, plecak  musi być  zamknięty.

- świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

- nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

 

§ 5  Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

 1. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 2. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wycho­wawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone lub  pozostawione w niej przedmioty.
 4. Dzieci z klas 0-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 5. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie z datą i podpisem u wychowawców świetlicy.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

Pokaż na:
 • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip