Jesienny konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII i VIII

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie fotograficznym.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Krajobraz jesienny”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Krajobraz jesienny” zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest zarejestrowanie w kadrze fotograficznym obrazów krajobrazu jako wszystkiego, co nas otacza, w szczególności przyrody na obszarze miejskim i wiejskim, w obecnie panującej porze roku. Istotą konkursu jest to, by każde zdjęcie przedstawiało atrybut lub symbol związany z jesienią i zmianami w przyrodzie jakie obecnie zachodzą w miastach, parkach, lesie, ogrodzie, na terenach wiejskich.
Cele konkursu:
-budzenie zainteresowań przyrodą, krajobrazem, terenami zieleni,
-rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej,
-prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii,
-rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
-rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni,
- przebywanie na świeżym powietrzu celem zmniejszenia napięcia i stresu, oddziaływanie przyrody na zdrowie człowieka.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Krajobraz jesienny” adresowany jest do uczniów VII i VIII klas, wszystkich szkół podstawowych oraz uczniów ZSB-E zainteresowanych fotografią.
IV. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem. Są to prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.Prace będą publikowane na oficjalnym profilu Technikum Architektury Krajobrazu ZSBE na FB.
4.Konkurs będzie podzielony na 4 kategorie:
1)dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych
1a) oceniane przez jury konkursu – wybrane zostaną 3 najlepsze prace ( 1, 2, 3 miejsce),
1b) oceniane przez osoby posiadające profil na fb – ilość polubień wyłoni zwycięzców (1, 2, 3 miejsce),
2)dla uczniów ZSB-E
2a) oceniane przez jury konkursu – wybrane zostaną 3 najlepsze prace ( 1, 2, 3 miejsce),
2b) oceniane przez osoby posiadające profil na fb – ilość polubień wyłoni zwycięzców (1, 2, 3 miejsce).
5. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie ZSB-E, oficjalnym profilu FB ZSB-E oraz TAK ZSBE.
6. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku .
7. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. Regulamin dostępny będzie na profilu FB Technikum Architektury Krajobrazu ZSBE.
V. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez jej wysłanie na skrzynkę e-mail: tak.zsbe@gmail.com . Zdjęcie musi być w formacie JPG.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3.Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia oraz danych uczestnika ( imię, nazwisko, szkoła )przez organizatora w ramach konkursu.
4. W wiadomości przesłanej na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• plik JPG podpisany ma być imieniem, nazwiskiem, oraz nazwą szkoły i miejscowością np. Jan Kowalski, SP1 Ostrów Wlkp ( nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny).
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r.
6. Dnia 4 grudnia 2020 r. na profilu Facebook Technikum Architektury Krajobrazu ZSBE zostanie udostępniona galeria konkursowa, gdzie będzie można oddać swój głos/like do dnia 30 grudnia 2020r.
7.Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs, wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
8. Fotografie zgłaszane na w/w konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
9. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
11. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
12.Uczestnik konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku umożliwiającego przeprowadzenie i umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej, na fb szkoły oraz TAK ZSBE.
VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Dnia 10 stycznia zostaną ogłoszone wyniki konkursu we wszystkich 4 kategoriach konkursu. Wyłonione zostaną 1, 2, 3 miejsce.
Wręczenie nagród nastąpi po 10 stycznia 2021r. Ze względu na pandemię Organizator uwzględnia możliwość wysłania nagrody pocztą do zwycięzców, jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie.
VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs fotograficzny na Facebook’u (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Organizatorem Konkursu jest ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu FB Technikum Architektury Krajobrazu ZSBE w Ostrowie Wielkopolskim

https://www.facebook.com/Technikum-Architektury-Krajobrazu-ZSBE-101352678157947/
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs opiera się na wyłonieniu spośród nadesłanych zdjęć 3 zwycięzców w czterech kategoriach, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
8. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.
9. Ewentualne kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip