Ważne informacje dla ósmoklasistów

W piątek 31 lipca 2020r. w godzinach 8ºº – 12ºº zapraszamy wszystkich absolwentów naszej szkoły po odbiór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

 Dalsze etapy rekrutacji

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15ºº absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W 2020 r. możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (decyzja szkoły).

Do 4 sierpnia do godziny 15ºº absolwenci będą mieli też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip