Zostań Mistrzem Ortografii

Trwa druga edycja całorocznego konkursu ortograficznego dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Przypominamy regulamin i zachęcamy do pokonywania trudności związanych z poprawnością ortograficzną.  Niech przyświecają nam słowa Mikołaja Reja: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają” Życzymy wytrwałości i sukcesów. Nauczyciele języka polskiego

Regulamin całorocznego konkursu ortograficznego

1. Konkurs trwa od października do maja.

2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI.

 3. W każdym miesiącu na tablicy zostanie umieszczony tekst dyktanda – inny dla      każdej grupy wiekowej.

4. Uczniowie samodzielnie zapoznają się z treścią dyktanda.

5. W ostatnim tygodniu miesiąca nauczyciel dyktuje klasie zadany tekst. Przy ocenie dyktanda pod uwagę brana będzie poprawna pisownia wszystkich wyrazów (nie tylko z daną trudnością ortograficzną), jako że dzieci miały możliwość opanowania całego tekstu w domu.

6. Ocenione (i poprawione) przez nauczyciela prace kontrolne uczniowie przechowują, co daje im możliwość utrwalania zasad i jak najlepszego przygotowania się do poprawnego pisania.
7. Teksty są dobierane do możliwości uczniów poszczególnych klas, jednak schemat punktowania jest taki sam, co umożliwi wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII poszczególnych grup wiekowych.
8. Schemat oceniania prac cząstkowych:
a. za każdą pracę można otrzymać 6 punktów:
• 6 punktów za poprawność ortograficzną (6 – 0 błędów, 5 –  1 błąd; 4 – 2, 3 błędy; 3 – 4 błędy lub 5 błędów; 2 – 6, 7 błędów; 1 – 8, 9 błędów)

b. punkty sumowane są przez nauczycieli języka polskiego, co z pewnością pozwoli uczniom na bieżąco kontrolować swoje osiągnięcia i zmotywuje ich do wytężonej pracy.

c. w styczniu i maju  (pod koniec miesiąca) uczniowie otrzymują ocenę do dziennika na podstawie zgromadzonych punktów wg skali:

• 24-23 pkt.: celujący

 • 22-20 pkt.: bardzo dobry

• 19-17 pkt.: dobry

• 16-12 pkt.: dostateczny
• 11-7 pkt.: dopuszczający
• poniżej 6 punktów: niedostateczny.

d. nauczyciel ustala indywidualny sposób oceniania prac cząstkowych uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się.

9. Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII otrzymuje uczeń, który uzyskał w sumie najwięcej punktów. Uczeń ten otrzyma atrakcyjną nagrodę!!!

11. Nagrodzeni zostaną też dwaj wicemistrzowie ortografii.

12. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymają również oceny celujące z języka polskiego

 Poniżej przedstawiamy pierwsze dyktanda:

W poniedziałek nie mogę się uczyć, bo jestem zmęczony po niedzieli. We wtorek nic nie zrobiłem, bo koledzy zbyt długo u mnie siedzieli. W środę byłem na meczu i późno wróciłem do domu. W czwartek trochę zaspałem – nie mówcie o tym nikomu. Piątek przeleciał niczym minutka, sobota była też bardzo krótka. W niedzielę śpi się i spaceruje. Kiedy się uczyć, gdy dni brakuje?

Czy to przyjaciel nasz leniuch, czy próżniak? A może to niewykształcony gość, który nie chce do książki siąść.

 

W po….edziałek ……mog… si… …czyć bo jestem zm…czony po niedzieli. We …torek nic ……zrobiłem bo koledzy zbyt d……go u mnie siedzieli. W środ…. byłem na mecz… i p….źno wr…ciłem do dom…. . W czwartek tro…… zaspałem – ……m…wcie o tym nikom… . Pi…tek p…eleciał niczym min…tka sobota była te… bardzo kr…tka. W niedziel… śpi si… i spacer…je. Kiedy si… …czyć gdy dni brak…je?

Czy to p…yjaciel nasz leni…… a mo…e pr…..niak? A mo…e to ….wyk…tałcony gość kt…ry …….chce do ksi……ki si…ść.

 

 Drugie dyktando.

Zawsze, gdy bezsenną nocą boli mnie ząb, zazdroszczę rekinom. Tym morskim drapieżnikom przez całe życie odrastają zęby, nie muszą martwić się wizytą u dentysty. Ugryzą na przykład przepływającą obok stalową łódź podwodną, złamią na niej przednie kły i już za parę dni mają nowe. Ze sztuczną szczęką na pewno nie dałyby rady twardym przedmiotom. Jest dużą niesprawiedliwością, że ludziom odrastają  na przykład włosy i wąsy, a zęby w żaden sposób nie chcą. Dentystom nie grozi bezrobocie.

Za…sze gdy bezsenn… noc… boli mnie z……. zazdroszcz… rekin…… Tym morskim drapie…nik… p…ez całe …y…e odrastaj… z…by ………m…sz… martwić si… wizyt… u d…..tysty. Ugryz… …….p…ykła… p…epływaj…c… obok stalow… ł…….. podwodn… złami… na niej p…ednie kły i j…… za par… dni maj… nowe. Ze szt…czn… szcz…k… ………pewno ………dały…… rady t…ardym p….edmiot…… Jest d……….. ……….sprawiedliwości….. …e l…dzi… odrastaj…  ……..p…..ykład włosy i w….sy a z…by w …aden spos…b ………chc…. D…..tyst…… ………grozi ……….robocie.

 Trzecie dyktando

Zawsze, gdy bezsenną nocą boli mnie ząb, zazdroszczę rekinom. Tym morskim drapieżnikom przez całe życie odrastają zęby, nie muszą martwić się wizytą u dentysty. Ugryzą na przykład przepływającą obok stalową łódź podwodną, złamią na niej przednie kły i już za parę dni mają nowe. Ze sztuczną szczęką na pewno nie dałyby rady twardym przedmiotom. Jest dużą niesprawiedliwością, że ludziom odrastają  na przykład włosy i wąsy, a zęby w żaden sposób nie chcą. Dentystom nie grozi bezrobocie.

 

Za…sze gdy bezsenn… noc… boli mnie z……. zazdroszcz… rekin…… Tym morskim drapie…nik… p…ez całe …y…e odrastaj… z…by ………m…sz… martwić si… wizyt… u d…..tysty. Ugryz… …….p…ykła… p…epływaj…c… obok stalow… ł…….. podwodn… złami… na niej p…ednie kły i j…… za par… dni maj… nowe. Ze szt…czn… szcz…k… ………pewno ………dały…… rady t…ardym p….edmiot…… Jest d……….. ……….sprawiedliwości….. …e l…dzi… odrastaj…  ……..p…..ykład włosy i w….sy a z…by w …aden spos…b ………chc…. D…..tyst…… ………grozi ……….robocie.

 

W mojej szkole najdłuższa przerwa trwa piętnaście minut. Zaraz po dzwonku korytarze wypełniają się tłumem uczniów. Hałaśliwe towarzystwo z klas czwartych biega i krzyczy ile sił w płucach.. Wrzeszczą, wpadają na dostojnie przechadzających się szóstoklasistów, a kiedy dostaną w ucho podnoszą lament i lecą skarżyć. Spora grupa uczniów próbuje powtórzyć materiał przed lekcją historii. Porządku pilnują dyżurujący nauczyciele.

W mojej szkole …..dł………sza p…erwa trwa pi…tnaście min…t. Zara… po dzwonk… koryta…e wypełniaj… si… tł…mem …czni…w. …ałaśliwe towa…ystwo z klas czwarty… biega i k…yczy ile sił w pł…ca… . W…eszcz… …..padaj… na dostojnie p…e…adzaj…cy… si… sz…stoklasist…w a kiedy dostan… w ……..o podnosz… lam….t i lec… skar…yć. Spora gr…pa uczni…w pr…b…je powt…….yć materiał p…ed lekcj… …istor….. Po……..k… piln…j… dy…..r…j…cy na…czyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_